Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

346,10 €
Pressupost actual / hab.: 343,41 €

Pressupost inicial

16,06 M€
Pressupost actual: 16,06 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

31,22 %

Mitjana despesa provincial

16,39 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 32,26% 5,18 M€
Habitatge i urbanisme 18,47% 2,97 M€
Benestar comunitari 33,81% 5,43 M€
Medi ambient 15,47% 2,48 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,77% 6,87 M€
Despeses de personal 42,77% 6,87 M€
Despeses corrents en béns i serveis 48,09% 7,72 M€
Despeses corrents en béns i serveis 48,09% 7,72 M€
Transferències corrents 1,04% 167.432 €
Transferències corrents 1,04% 167.432 €
Inversions reals 8,10% 1,3 M€
Inversions reals 8,10% 1,3 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es