Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 23.864.000,00 € 514,16 € 36,11 %
Impostos indirectes 2.180.000,00 € 46,97 € 3,30 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.661.485,00 € 100,43 € 7,05 %
Transferències corrents 21.538.771,35 € 464,06 € 32,59 %
Ingressos patrimonials 1.201.010,00 € 25,88 € 1,82 %
Alienació d'inversions reals 10.218.001,88 € 220,15 € 15,46 %
Passius financers 2.417.000,00 € 52,07 € 3,66 %
Total 66.080.268,23 € 1.423,71 €

Cerca una partida específica