Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

62,21 €

Pressupost inicial

2,9 M€

% execució

95,01 %
Despesa real són 2,76 M€

% sobre el total del press.

7,55 %

Mitjana despesa provincial

2,25 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 39,99% 1,16 M€
Assistència social primària 38,11% 1,11 M€
Promoció social 21,89% 635.846 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,99% 1,16 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,72% 1,01 M€
Transferències corrents 25,29% 734.510 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es