Serveis públics bàsics

Despesa pres. / hab.

253,11 €

Despesa pressupostada

11,83 M€

% execució

98,37 %
Despesa real són 11,63 M€

% sobre el total del press.

30,18 %

Mitjana despesa provincial

7,88 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 28,42% 3,36 M€
Habitatge i urbanisme 27,17% 3,21 M€
Benestar comunitari 34,26% 4,05 M€
Medi ambient 10,15% 1,2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,00% 5,44 M€
Despeses corrents en béns i serveis 46,52% 5,5 M€
Transferències corrents 1,34% 158.904 €
Inversions reals 5,45% 645.000 €
Transferències de capital 0,68% 80.000 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es