Serveis públics bàsics

Despesa pres. / hab.

306,07 €

Despesa pressupostada

14 M€

% execució

102,40 %
Despesa real són 14,33 M€

% sobre el total del press.

35,12 %

Mitjana despesa provincial

9,04 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 24,92% 3,49 M€
Habitatge i urbanisme 30,01% 4,2 M€
Benestar comunitari 33,03% 4,62 M€
Medi ambient 12,03% 1,68 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,47% 5,66 M€
Despeses corrents en béns i serveis 42,16% 5,9 M€
Transferències corrents 0,75% 104.421 €
Inversions reals 10,19% 1,43 M€
Transferències de capital 6,43% 900.000 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es