Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.670.000,00 € 404,70 € 47,36 %
Impostos indirectes 500.000,00 € 10,84 € 1,27 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.547.878,00 € 55,23 € 6,46 %
Transferències corrents 13.413.467,00 € 290,76 € 34,02 %
Ingressos patrimonials 464.863,00 € 10,08 € 1,18 %
Transferències de capital 2.002.340,00 € 43,40 € 5,08 %
Passius financers 1.825.000,00 € 39,56 € 4,63 %
Total 39.423.548,00 € 854,56 €

Cerca una partida específica