Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.204.000 € 454 € 38,24 %
Impostos indirectes 760.000 € 16 € 1,37 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.779.797 € 124 € 10,42 %
Transferències corrents 17.266.184 € 370 € 31,14 %
Ingressos patrimonials 221.010 € 5 € 0,40 %
Transferències de capital 1.226.654 € 26 € 2,21 %
Actius financers 5.652.865 € 121 € 10,20 %
Passius financers 3.332.583 € 71 € 6,01 %
Total 55.443.092 € 932,95 €

Cerca una partida específica