Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.204.000,00 € 449,71 € 48,69 %
Impostos indirectes 760.000,00 € 16,12 € 1,75 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.984.754,00 € 63,30 € 6,85 %
Transferències corrents 15.935.275,00 € 337,97 € 36,59 %
Ingressos patrimonials 221.010,00 € 4,69 € 0,51 %
Passius financers 2.445.000,00 € 51,86 € 5,61 %
Total 43.550.039,00 € 923,65 €