Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

104,22 €

Pressupost inicial

4,88 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

10,29 %

Mitjana despesa provincial

3,36 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 5,68% 276.708,66 €
Seguretat i ordre públic 60,11% 2,93 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 31,11% 1,52 M€
Mobilitat urbana 2,84% 138.415 €
Protecció civil 0,27% 12.950 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 89,59% 4,37 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,03% 342.849,16 €
Transferències corrents 0,12% 6.010 €
Inversions reals 3,25% 158.415 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es