En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 20 maig 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

983,66 €

Despesa total

45,92 M€

Execució

117% del pressupost

Habitants

46.680

Deute

12,95 M€
* a final del 2018

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.144.429 € 6,85%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 4.026.606 € 8,77%
Habitatge i urbanisme 3.604.198 € 7,85%
Benestar comunitari 4.736.357 € 10,31%
Medi ambient 1.783.374 € 3,88%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 3.459.788 € 7,53%
Foment de l'ocupació 1.090.985 € 2,38%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 396.075 € 0,86%
Educació 2.497.910 € 5,44%
Cultura 6.391.284 € 13,92%
Esport 3.085.340 € 6,72%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 449.069 € 0,98%
Transport públic 321.980 € 0,70%
Altres actuacions de caràcter econòmic 106.691 € 0,23%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 763.967 € 1,66%
Serveis de caràcter general 6.522.230 € 14,20%
Administració financera i tributària 1.773.437 € 3,86%
Transferències a altres administracions públiques 1.763.710 € 3,84%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 maig 2020.

Ingressos
127%
Despesa
117%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.193.000 € 436 € 43,98 %
Impostos indirectes 760.000 € 16 € 1,66 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.288.525 € 71 € 7,16 %
Transferències corrents 15.492.330 € 334 € 33,74 %
Ingressos patrimonials 225.010 € 5 € 0,49 %
Transferències de capital 3.082.712 € 67 € 6,71 %
Passius financers 2.875.853 € 62 € 6,26 %
Total 45.917.430 € 983,66 €