En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 11 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.108,6 €
Pressupost per habitant actual: 1.108,6 €

Pressupost inicial

51,45 M€
Pressupost actual: 51,45 M€

Execució

No disp.
El 2022 va ser un 121 %

Habitants

46.414
* dades del 2022

Deute

14,92 M€
* a final del 2022

Els principals ingressos i despeses de Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 2.683.700,00 € 5,22%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 5.181.464,91 € 10,07%
Habitatge i urbanisme 2.966.199,55 € 5,76%
Benestar comunitari 5.431.784,20 € 10,56%
Medi ambient 2.484.293,85 € 4,83%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 4.666.548,65 € 9,07%
Foment de l'ocupació 1.140.344,94 € 2,22%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 416.346,66 € 0,81%
Educació 3.799.788,26 € 7,38%
Cultura 4.389.297,75 € 8,53%
Esport 2.230.782,69 € 4,34%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 752.914,84 € 1,46%
Transport públic 427.468,57 € 0,83%
Altres actuacions de caràcter econòmic 111.469,32 € 0,22%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.069.312,52 € 2,08%
Serveis de caràcter general 9.772.795,11 € 18,99%
Administració financera i tributària 1.769.308,28 € 3,44%
Transferències a altres administracions públiques 2.160.740,00 € 4,20%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 22.189.000,00 € 478,07 € 43,12 %
Impostos indirectes 1.750.000,00 € 37,70 € 3,40 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.172.485,00 € 89,90 € 8,11 %
Transferències corrents 20.316.365,10 € 437,72 € 39,48 %
Ingressos patrimonials 607.010,00 € 13,08 € 1,18 %
Transferències de capital 141.000,00 € 3,04 € 0,27 %
Passius financers 2.278.700,00 € 49,10 € 4,43 %
Total 51.454.560,10 € 1.108,60 €