Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Despesa pres. / hab.

9,69 €

Despesa pressupostada

449.069 €

% execució

No disp.
L'any passat 147,96 %

% sobre el total del press.

0,98 %

Mitjana despesa provincial

818.419,36 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme i pimes 49,66% 223.017 €
Comerç 22,22% 99.800 €
Ordenació i promoció turística 13,19% 59.252 €
Desenvolupament empresarial 14,92% 67.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 28,96% 130.038 €
Despeses corrents en béns i serveis 53,76% 241.414 €
Transferències corrents 17,28% 77.617 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es