5
Feb
09:00
Agenda de Manuel Pozo López

REUNIó COMPACTACIÓ MVNS Can Vidalet

Assistents

Laura Laveda Alba/Esplugues/Aj. Esplugues

Marta Pinteño Piñero/Esplugues/Aj. Esplugues

Lloc

sala 2