Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

76,28 €

Pressupost inicial

3,49 M€

% execució

104,00 %
Despesa real són 3,63 M€

% sobre el total del press.

8,75 %

Mitjana despesa provincial

2,69 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 2,36% 82.317 €
Seguretat i ordre públic 71,72% 2,5 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 25,58% 892.332 €
Protecció civil 0,34% 12.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 93,26% 3,25 M€
Despeses corrents en béns i serveis 5,26% 183.481 €
Transferències corrents 0,05% 1.752 €
Inversions reals 1,43% 50.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es