Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

93,74 €

Pressupost inicial

4,38 M€

% execució

No disp.
L'any passat 99,84 %

% sobre el total del press.

10,05 %

Mitjana despesa provincial

2,87 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 4,13% 180.879 €
Seguretat i ordre públic 70,31% 3,08 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 24,96% 1,09 M€
Protecció civil 0,59% 25.940 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 91,79% 4,02 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,58% 331.560 €
Transferències corrents 0,18% 7.752 €
Inversions reals 0,46% 20.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es