Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

95,64 €

Pressupost inicial

4,51 M€

% execució

No disp.
L'any passat 89,57 %

% sobre el total del press.

9,72 %

Mitjana despesa provincial

3,01 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 4,05% 182.838 €
Seguretat i ordre públic 66,86% 3,01 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 28,80% 1,3 M€
Protecció civil 0,29% 12.940 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 90,23% 4,07 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,02% 316.560 €
Transferències corrents 0,17% 7.752 €
Inversions reals 2,58% 116.200 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es