Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

334,42 €

Pressupost inicial

15,77 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

34,01 %

Mitjana despesa provincial

11,58 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 28,60% 4,51 M€
Habitatge i urbanisme 20,90% 3,3 M€
Benestar comunitari 30,81% 4,86 M€
Medi ambient 19,69% 3,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es