Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

111,64 €
Pressupost actual / hab.: 110,77 €

Pressupost inicial

5,18 M€
Pressupost actual: 5,18 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

10,07 %

Mitjana despesa provincial

3,46 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 10,80% 559.784 €
Seguretat i ordre públic 59,92% 3,1 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 28,08% 1,45 M€
Mobilitat urbana 0,95% 49.319 €
Protecció civil 0,25% 12.950 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 86,06% 4,46 M€
Despeses de personal 86,06% 4,46 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,53% 390.024 €
Despeses corrents en béns i serveis 7,53% 390.024 €
Transferències corrents 0,16% 8.100 €
Transferències corrents 0,16% 8.100 €
Inversions reals 6,26% 324.319 €
Inversions reals 6,26% 324.319 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es