Cultura

Despesa pres. / hab.

137,88 €

Despesa pressupostada

6,39 M€

% execució

No disp.
L'any passat 55,81 %

% sobre el total del press.

13,92 %

Mitjana despesa provincial

1,71 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 5,25% 335.364 €
Biblioteques i arxius 4,48% 286.369 €
Museus i arts plàstiques 57,57% 3,68 M€
Promoció cultural 23,79% 1,52 M€
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 1,62% 103.633 €
Lleure i temps lliure 5,20% 332.394 €
Festes populars i celebracions 2,09% 133.329 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 17,50% 1,12 M€
Despeses corrents en béns i serveis 24,59% 1,57 M€
Transferències corrents 9,77% 624.621 €
Inversions reals 48,14% 3,08 M€

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es