Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

7,76 €

Pressupost inicial

354.035 €

% execució

99,32 %
Despesa real són 351.621,2 €

% sobre el total del press.

0,90 %

Mitjana despesa provincial

1,25 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme i pimes 70,79% 250.639 €
Comerç 0,21% 750 €
Ordenació i promoció turística 14,14% 50.046 €
Desenvolupament empresarial 14,86% 52.600 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,96% 123.771 €
Despeses corrents en béns i serveis 48,25% 170.811 €
Transferències corrents 16,79% 59.453 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es