Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

26,39 €

Pressupost inicial

1,23 M€

% execució

No disp.
L'any passat 130,86 %

% sobre el total del press.

2,83 %

Mitjana despesa provincial

2,24 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 31,85% 392.369 €
Gestió del sistema tributari 21,86% 269.288 €
Gestió del patrimoni 20,93% 257.838 €
Gestió del deute i de la tresoreria 25,36% 312.484 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 67,25% 828.479 €
Despeses corrents en béns i serveis 18,59% 229.000 €
Despeses financeres 12,09% 149.000 €
Inversions reals 2,07% 25.500 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es