Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

25,76 €

Pressupost inicial

1,21 M€

% execució

No disp.
L'any passat 129,09 %

% sobre el total del press.

2,62 %

Mitjana despesa provincial

2,47 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 32,59% 395.845 €
Gestió del sistema tributari 22,27% 270.471 €
Gestió del patrimoni 19,30% 234.410 €
Gestió del deute i de la tresoreria 25,85% 314.037 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 68,88% 836.763 €
Despeses corrents en béns i serveis 18,85% 229.000 €
Despeses financeres 12,27% 149.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es