Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

30,60 €

Pressupost inicial

1,42 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

2,15 %

Mitjana despesa provincial

1,38 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 31,89% 452.907,64 €
Gestió del sistema tributari 18,28% 259.613,24 €
Gestió del patrimoni 31,90% 452.962,68 €
Gestió del deute i de la tresoreria 17,93% 254.558,28 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 69,37% 985.139,96 €
Despeses corrents en béns i serveis 16,83% 239.000 €
Inversions reals 8,87% 125.901,88 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es