Transferències a altres administracions públiques

Pressupost inicial / hab.

34,92 €

Pressupost inicial

1,61 M€

% execució

99,96 %
Despesa real són 1,61 M€

% sobre el total del press.

4,09 %

Mitjana despesa provincial

1,28 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaen a aquesta política de despesa les transferències genèriques que ordeni l'entitat local cap a l'Estat o la Comunitat Autònoma o a favor d'altres ens locals, com són les participacions en ingressos, quotes de mancomunitats o consorcis i qualsevol altres de naturalesa similar. Es distingeixen, a aquests efectes les entitats locals territorials (article 3.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local) i la resta d'entitats locals.
 Es tipifiquen quatre grups de programes en raó de l'agent receptor de la mateixa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transferències a comunitats autònomes 0,43% 7.000 €
Transferències a entitats locals territorials 98,54% 1,59 M€
Transferències a altres entitats locals 1,02% 16.450 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Transferències corrents 100,00% 1,61 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es