Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

309,42 €

Pressupost inicial

14,45 M€

% execució

110,89 %
Despesa real són 16,02 M€

% sobre el total del press.

37,58 %

Mitjana despesa provincial

11,8 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 25,11% 3,63 M€
Habitatge i urbanisme 38,82% 5,61 M€
Benestar comunitari 27,51% 3,97 M€
Medi ambient 8,56% 1,24 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,39% 6,7 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,85% 6,33 M€
Transferències corrents 0,91% 131.477 €
Inversions reals 6,21% 897.490 €
Transferències de capital 2,63% 380.293 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es