Serveis públics bàsics

Despesa pres. / hab.

319,49 €

Despesa pressupostada

14,74 M€

% execució

93,78 %
Despesa real són 13,82 M€

% sobre el total del press.

37,39 %

Mitjana despesa provincial

8,17 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 23,65% 3,49 M€
Habitatge i urbanisme 39,73% 5,86 M€
Benestar comunitari 27,71% 4,08 M€
Medi ambient 8,92% 1,31 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,85% 5,43 M€
Despeses corrents en béns i serveis 38,64% 5,69 M€
Transferències corrents 1,26% 186.234 €
Inversions reals 23,25% 3,43 M€

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es