Serveis públics bàsics

Despesa pres. / hab.

312,71 €

Despesa pressupostada

14,35 M€

% execució

134,58 %
Despesa real són 19,31 M€

% sobre el total del press.

30,07 %

Mitjana despesa provincial

10,15 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 26,84% 3,85 M€
Habitatge i urbanisme 21,88% 3,14 M€
Benestar comunitari 38,96% 5,59 M€
Medi ambient 12,32% 1,77 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,87% 5,72 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,82% 6,29 M€
Transferències corrents 1,52% 217.752 €
Inversions reals 14,25% 2,04 M€
Transferències de capital 0,54% 77.800 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es