Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.717.619 € 80 € 7,56 %
Serveis públics bàsics 17.108.712 € 366 € 34,79 %
Actuacions de protecció i promoció social 3.624.382 € 78 € 7,37 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 16.075.767 € 344 € 32,69 %
Actuacions de caràcter econòmic 842.731 € 18 € 1,71 %
Actuacions de caràcter general 7.802.249 € 167 € 15,87 %
Total 49.171.460 € 1.054,07 €