Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 16.850.010 € 361 € 34,27 %
Impostos indirectes 770.000 € 16 € 1,57 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.314.652 € 71 € 6,74 %
Transferències corrents 13.754.991 € 295 € 27,97 %
Ingressos patrimonials 905.629 € 19 € 1,84 %
Transferències de capital 3.821.083 € 82 € 7,77 %
Actius financers 20 € 0 € 0,00 %
Passius financers 9.755.075 € 209 € 19,84 %
Total 49.171.460 € 1.054,07 €