Cultura

Despesa pres. / hab.

132,33 €

Despesa pressupostada

6,1 M€

% execució

No disp.
L'any passat 69,58 %

% sobre el total del press.

12,73 %

Mitjana despesa provincial

1,6 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 5,65% 343.156 €
Biblioteques i arxius 5,05% 306.625 €
Museus i arts plàstiques 55,29% 3,4 M€
Promoció cultural 24,21% 1,5 M€
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 2,33% 141.529 €
Lleure i temps lliure 5,14% 312.297 €
Festes populars i celebracions 2,32% 141.156 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,86% 1,3 M€
Despeses corrents en béns i serveis 24,67% 1,5 M€
Transferències corrents 10,28% 624.223 €
Inversions reals 44,18% 2,7 M€