T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Ingrés pres. / hab.

35,81 €

Ingrés pressupostat

1,66 M€

% execució

114,08 %
Ingrés real són 1,89 M€

% sobre el total del press.

3,62 %

Mitjana ingrés provincial

979.826,12 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 24,70% 410.000 €
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 27,71% 460.000 €
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 6,63% 110.000 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 8,73% 145.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 32,23% 535.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es