Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

48,84 €

Pressupost inicial

2,23 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 2,23 M€

% sobre el total del press.

5,60 %

Mitjana despesa provincial

430.501,66 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 58,96% 1,32 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 19,09% 426.437 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 13,73% 306.741 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 8,21% 183.435 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es