Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

84,61 €

Pressupost inicial

3,99 M€

% execució

No disp.
L'any passat 1421,57 %

% sobre el total del press.

8,60 %

Mitjana despesa provincial

2,64 M€

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 18,36% 732.448 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 48,95% 1,95 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 23,62% 942.200 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 3,01% 120.000 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 6,06% 241.839 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es