Serveis de caràcter general

Despesa pres. / hab.

140,70 €

Despesa pressupostada

6,52 M€

% execució

No disp.
L'any passat 81,86 %

% sobre el total del press.

14,20 %

Mitjana despesa provincial

3,53 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 74,81% 4,88 M€
Coord. organització institucional entitats locals 7,10% 462.992 €
Informació bàsica i estadística 0,54% 35.000 €
Participació ciutadana 7,02% 457.904 €
Atenció als ciutadans 10,53% 686.912 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 73,64% 4,8 M€
Despeses corrents en béns i serveis 24,12% 1,57 M€
Transferències corrents 1,86% 120.996 €
Inversions reals 0,38% 25.000 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es