Administració financera i tributària

Despesa pres. / hab.

38,26 €

Despesa pressupostada

1,77 M€

% execució

No disp.
L'any passat 121,86 %

% sobre el total del press.

3,86 %

Mitjana despesa provincial

1,57 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 22,40% 397.189 €
Gestió del sistema tributari 13,06% 231.661 €
Gestió del patrimoni 52,00% 922.115 €
Gestió del deute i de la tresoreria 12,54% 222.472 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,16% 694.521 €
Despeses corrents en béns i serveis 57,25% 1,02 M€
Despeses financeres 3,59% 63.692 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es