Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.193.000 € 436 € 43,98 %
Impostos indirectes 760.000 € 16 € 1,66 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.288.525 € 71 € 7,16 %
Transferències corrents 15.492.330 € 334 € 33,74 %
Ingressos patrimonials 225.010 € 5 € 0,49 %
Transferències de capital 3.082.712 € 67 € 6,71 %
Passius financers 2.875.853 € 62 € 6,26 %
Total 45.917.430 € 983,66 €

Cerca una partida específica