Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

307,93 €

Pressupost inicial

14,05 M€

% execució

122,34 %
Despesa real són 17,19 M€

% sobre el total del press.

35,91 %

Mitjana despesa provincial

11,94 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 25,44% 3,57 M€
Habitatge i urbanisme 30,85% 4,33 M€
Benestar comunitari 31,88% 4,48 M€
Medi ambient 11,83% 1,66 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,85% 5,46 M€
Despeses corrents en béns i serveis 41,86% 5,88 M€
Transferències corrents 1,30% 181.955 €
Inversions reals 17,95% 2,52 M€
Transferències de capital 0,04% 6.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es