Taxes, preus públics i altres ingressos

Pressupost inicial / hab.

70,36 €

Pressupost inicial

3,32 M€

% execució

No disp.
L'any passat 120,75 %

% sobre el total del press.

7,15 %

Mitjana ingrés provincial

2,56 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per activitats de competència local 21,43% 710.919 €
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 53,07% 1,76 M€
Preus públics 4,98% 165.300 €
Vendes 7,55% 250.310 €
Reintegraments d'operacions corrents 1,81% 60.080 €
Altres ingressos 11,16% 370.315 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es