Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

38,12 €
Pressupost actual / hab.: 37,82 €

Pressupost inicial

1,77 M€
Pressupost actual: 1,77 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

3,44 %

Mitjana despesa provincial

2,41 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 19,58% 346.423 €
Gestió del sistema tributari 16,50% 291.912,28 €
Gestió del patrimoni 47,84% 846.516,02 €
Gestió del deute i de la tresoreria 16,08% 284.456,98 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,57% 823.955,28 €
Despeses de personal 46,57% 823.955,28 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,51% 239.000 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,51% 239.000 €
Despeses financeres 6,22% 110.000 €
Inversions reals 33,71% 596.353 €
Inversions reals 33,71% 596.353 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es