Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

303,14 €

Pressupost inicial

14,15 M€

% execució

144,06 %
Despesa real són 20,39 M€

% sobre el total del press.

30,82 %

Mitjana despesa provincial

8,77 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 28,46% 4,03 M€
Habitatge i urbanisme 25,47% 3,6 M€
Benestar comunitari 33,47% 4,74 M€
Medi ambient 12,60% 1,78 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 43,88% 6,21 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,77% 6,34 M€
Transferències corrents 1,71% 241.352 €
Inversions reals 9,65% 1,37 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es