Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

352,66 €

Pressupost inicial

16,63 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

35,08 %

Mitjana despesa provincial

11,9 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 29,32% 4,88 M€
Habitatge i urbanisme 19,66% 3,27 M€
Benestar comunitari 33,50% 5,57 M€
Medi ambient 17,52% 2,91 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,32% 6,87 M€
Despeses corrents en béns i serveis 42,60% 7,08 M€
Transferències corrents 1,00% 166.444 €
Inversions reals 15,08% 2,51 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es