Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 16.038.251,00 € 345,99 € 33,61 %
Despeses corrents en béns i serveis 13.747.066,00 € 296,56 € 28,81 %
Despeses financeres 382.268,00 € 8,25 € 0,80 %
Transferències corrents 5.314.357,00 € 114,64 € 11,14 %
Inversions reals 9.033.888,00 € 194,88 € 18,93 %
Transferències de capital 77.800,00 € 1,68 € 0,16 %
Passius financers 3.125.853,00 € 67,43 € 6,55 %
Total 47.719.483,00 € 1.029,44 €

Cerca una partida específica