Taxes, preus públics i altres ingressos

Ingrés pres. / hab.

63,94 €
Estimació inicial: 63,94 €

Ingrés pressupostat

2,98 M€
Estimació inicial: 2,98 M€

% execució

49,79 %
Ingrés real són 1,49 M€

% sobre el total del press.

11,86 %

Mitjana ingrés provincial

817.212,77 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per activitats de competència local 18,79% 560.929 €
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 55,28% 1,65 M€
Preus públics 3,45% 103.120 €
Vendes 8,05% 240.310 €
Reintegraments d'operacions corrents 2,01% 60.080 €
Altres ingressos 12,41% 370.315 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es