Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.204.000 € 454 € 43,99 %
Impostos indirectes 760.000 € 16 € 1,58 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.984.754 € 64 € 6,19 %
Transferències corrents 16.536.720 € 354 € 34,30 %
Ingressos patrimonials 221.010 € 5 € 0,46 %
Transferències de capital 127.095 € 3 € 0,26 %
Actius financers 3.601.509 € 77 € 7,47 %
Passius financers 2.770.821 € 59 € 5,75 %
Total 48.205.909 € 539,20 €

Cerca una partida específica