Esport

Despesa pres. / hab.

66,56 €

Despesa pressupostada

3,09 M€

% execució

No disp.
L'any passat 97,38 %

% sobre el total del press.

6,72 %

Mitjana despesa provincial

903.690,09 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 8,83% 272.505 €
Promoció i foment de l'esport 20,56% 634.391 €
Instal·lacions esportives 70,61% 2,18 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 10,46% 322.777 €
Despeses corrents en béns i serveis 26,87% 828.902 €
Transferències corrents 8,00% 246.718 €
Inversions reals 54,68% 1,69 M€

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es