Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

66,77 €

Pressupost inicial

3,05 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 3,05 M€

% sobre el total del press.

7,79 %

Mitjana despesa provincial

515.385,88 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 74,89% 2,28 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 6,76% 205.985 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 14,28% 435.000 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 4,07% 124.015 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es