Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

314,96 €

Pressupost inicial

14,7 M€

% execució

No disp.
L'any passat 144,06 %

% sobre el total del press.

33,76 %

Mitjana despesa provincial

14,26 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 29,76% 4,38 M€
Habitatge i urbanisme 22,33% 3,28 M€
Benestar comunitari 33,04% 4,86 M€
Medi ambient 14,87% 2,19 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,14% 6,78 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,79% 6,44 M€
Transferències corrents 1,26% 185.684 €
Inversions reals 8,81% 1,3 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es