Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.670.000 € 405 € 47,36 %
Impostos indirectes 500.000 € 11 € 1,27 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.547.878 € 55 € 6,46 %
Transferències corrents 13.413.467 € 291 € 34,02 %
Ingressos patrimonials 464.863 € 10 € 1,18 %
Transferències de capital 2.002.340 € 43 € 5,08 %
Passius financers 1.825.000 € 40 € 4,63 %
Total 39.423.548 € 854,56 €