Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.061.070 € 322 € 38,44 %
Despeses corrents en béns i serveis 11.800.358 € 253 € 30,12 %
Despeses financeres 994.908 € 21 € 2,54 %
Transferències corrents 4.415.207 € 94 € 11,27 %
Inversions reals 3.535.000 € 76 € 9,02 %
Transferències de capital 80.000 € 2 € 0,20 %
Actius financers 10 € 0 € 0,00 %
Passius financers 3.297.549 € 71 € 8,42 %
Total 39.184.102 € 838,59 €

Cerca una partida específica