Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 17.925.000 € 384 € 45,75 %
Impostos indirectes 700.000 € 15 € 1,79 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.252.878 € 70 € 8,30 %
Transferències corrents 13.097.747 € 280 € 33,43 %
Ingressos patrimonials 593.467 € 13 € 1,51 %
Alienació d'inversions reals 110.000 € 2 € 0,28 %
Transferències de capital 375.000 € 8 € 0,96 %
Actius financers 10 € 0 € 0,00 %
Passius financers 3.130.000 € 67 € 7,99 %
Total 39.184.102 € 838,59 €