Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 17.925.000,00 € 383,62 € 45,75 %
Impostos indirectes 700.000,00 € 14,98 € 1,79 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.252.878,00 € 69,62 € 8,30 %
Transferències corrents 13.097.747,00 € 280,31 € 33,43 %
Ingressos patrimonials 593.467,00 € 12,70 € 1,51 %
Alienació d'inversions reals 110.000,00 € 2,35 € 0,28 %
Transferències de capital 375.000,00 € 8,03 € 0,96 %
Actius financers 10,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 3.130.000,00 € 66,99 € 7,99 %
Total 39.184.102,00 € 838,59 €

Cerca una partida específica