Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.743.000 € 430 € 41,37 %
Impostos indirectes 760.000 € 17 € 1,59 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.161.688 € 69 € 6,63 %
Transferències corrents 15.076.290 € 329 € 31,59 %
Ingressos patrimonials 196.670 € 4 € 0,41 %
Transferències de capital 5.656.835 € 123 € 11,85 %
Passius financers 3.125.000 € 68 € 6,55 %
Total 47.719.483 € 1.029,44 €

Cerca una partida específica