Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.743.000 € 426 € 20,69 %
Impostos indirectes 760.000 € 16 € 0,80 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.161.688 € 68 € 3,31 %
Transferències corrents 15.076.290 € 325 € 15,80 %
Ingressos patrimonials 196.670 € 4 € 0,21 %
Transferències de capital 5.656.835 € 122 € 5,93 %
Passius financers 3.125.000 € 67 € 3,27 %
Total 47.719.483 € 1.029,44 €