Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.743.000,00 € 425,91 € 41,37 %
Impostos indirectes 760.000,00 € 16,40 € 1,59 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.161.688,00 € 68,21 € 6,63 %
Transferències corrents 15.076.290,00 € 325,24 € 31,59 %
Ingressos patrimonials 196.670,00 € 4,24 € 0,41 %
Transferències de capital 5.656.835,00 € 122,03 € 11,85 %
Passius financers 3.125.000,00 € 67,41 € 6,55 %
Total 47.719.483,00 € 1.029,44 €

Cerca una partida específica