Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.180.000 € 419 € 48,12 %
Impostos indirectes 600.000 € 13 € 1,51 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.362.950 € 74 € 8,44 %
Transferències corrents 13.933.118 € 305 € 34,96 %
Ingressos patrimonials 439.863 € 10 € 1,10 %
Transferències de capital 767.551 € 17 € 1,93 %
Passius financers 1.575.000 € 34 € 3,95 %
Total 39.858.482 € 871,55 €