Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.605.000,00 € 398,68 € 48,62 %
Impostos indirectes 700.000,00 € 15,00 € 1,83 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.702.878,00 € 57,92 € 7,06 %
Transferències corrents 12.552.051,00 € 268,97 € 32,80 %
Ingressos patrimonials 487.163,00 € 10,44 € 1,27 %
Transferències de capital 1.644.461,00 € 35,24 € 4,30 %
Actius financers 10,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 1.575.000,00 € 33,75 € 4,12 %
Total 38.266.563,00 € 819,99 €

Cerca una partida específica