Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.605.000 € 399 € 48,62 %
Impostos indirectes 700.000 € 15 € 1,83 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.702.878 € 58 € 7,06 %
Transferències corrents 12.552.051 € 269 € 32,80 %
Ingressos patrimonials 487.163 € 10 € 1,27 %
Transferències de capital 1.644.461 € 35 € 4,30 %
Actius financers 10 € 0 € 0,00 %
Passius financers 1.575.000 € 34 € 4,12 %
Total 38.266.563 € 819,99 €

Cerca una partida específica